Generalforsamling Nyrup Vandværk Torsdag 30 Marts kl 1900 Pyramidesal ved Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15 Dagsorden iflg vedtægter 1 Valg af dirigent                                                                               2 Bestyrelsens beretning                                                                  3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse            4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5 Behandling af indkommende forslag                                      6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse                    7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                 8 Eventuelt                                                                              
Så er Vandværket klar med en generalforsamling, såldes at du som forbruger kan få en orientering, om vandværkets drift, økonomi , fremtid m.v.
Underskrevne regnskab samt budget, vil være tilgængelig på hjemmesiden.
Her har du mulighed for at gøre en forskel, at stille op til valg.
Husk at forslag skal bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling.
Sorø kommunes vandforsyningsplan 2021 er godkendt læs den  Vandforsyningsplan2021.pdf   
Vandværket er vært ved efterfølgende traktement.   
Bestyrelsen
               


Breaking News  Okt 2022

Der har de sidste måneder været påtale fra forbrugere, om grumset uklart vand i hanerne.
Dette er noget vandværker tager ad notam, men da det i første omgang var meget lokalt, afventer vandværket, at måske breder sig i området.
Det gjorde det således 4 okt, da forbrugere i anden del af byen også klagede over urent vand.
Vandværket iværksatte således en ledningsskylning i byen, via brandhane på Banevej, blev der spulet med 30 m3 vand,
og der blev udskyllet megen ledningsslam ud, indtil det igen blev rent.
Vandværket er nu i stand til at kontrollere forbrug, hos den enkelte forbruger, via fjernaflæsning
i flere tilfælde er forbrugere alarmeret om eksternt/lækage forbrug, man kan dog selv kontrollere lækage, ved at lukke alle aftapningssteder,
og kontrollere på måleren på de små tal, den skulle gerne vise 0000 forbrug. Det var således nyheder her og nu,
WEB Bent

Breaking News JUN 2022 Undskyld den sene opdatering af hjemmeside. Der har jo været Generalforsamling, og den nye bestyrelse har konstitueret sig.  En ny formand er tiltrådt, se bestyrelseoversigt, Jamen hvordan gik det. Generalforsamlingen, var som sædvanlig, rent fremmødemæssigt ikke nogen succes, kun 13 forbrugere, heraf 12 stemmeberretiget. Men ellers fremlagde vandværket, sin beretning regnskab m.v. se referat fra generalforsamling Der var debat om det installerede kalkknusningsanlæg, der var omdelt spørgeskema herom, men svært at sige om det har virkning. Formanden (undertegnede)  gennem 30 år genopstillede ikke, men er jo til rådighed for den nye bestyrelse.  men som forbruger kan der forventes ændringer i driften, vær tålmodig med den nye bestyrelse. Under Vandværket kan ses referat fra generalforsamling samt beretning for året 2021, samt takster regnskab m.v. Flagstangen (antennen) på vandværket, virker fint, den kan aflæse ca 200 målere, og der vil arbejdes på at få de sidste med, og man herefter vil kunne aflæse alle målere her. I TV køres der frem med forurening med PFAS PFOS i vandet, mange boringer er ramt heraf, og må lukke eller foretage behandling af vandet. Men på Nyrup Vandværk er der ikke konstateret disse stoffer, se vores analyser på Informationssiderne. Det var således nyheder her og nu,
WEB Bent


               

Generalforsamling Nyrup Vandværk Torsdag 07 apr 2022 kl 1900
Pyramidesal ved Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15 Dagsorden iflg vedtægter.

1 Valg af dirigent                                                                               2 Bestyrelsens beretning                                                                  3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse            4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse 5 Behandling af indkommende forslag                                       6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse                    7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                               
8 Eventuelt   

    Så er Vandværket klar med en generalforsamling, såldes at du som forbruger kan få en orientering, om vandværkets drift, økonomi , fremtid m.v.
Underskrevne regnskab samt budget, vil være tilgængelig på hjemmesiden.
Her har du mulighed for at gøre en forskel, at stille op til valg.
Husk at forslag skal bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling.
Sorø kommunes vandforsyningsplan 2021 er godkendt læs den  Vandforsyningsplan2021.pdf   
Vandværket er vært ved efterfølgende traktement.   
Bestyrelsen