Driftsstop/ledningsbrud 11-12 nov 2016

 
Det som ikke må ske, skete bare fredag aften, midt i Vild med Dans, ALARM fra vandværket ikke mere vand i hanerne, og rent vandtanken var tom, og der kom ikke vand ind fra boringer, men Peter Elektriker kunne konstatere at boringerne kørte, så vi måtte derud, og her kunne konstatere, at vandet stod op af jorden.
Wûrst Case Scenario.
Hvad gør man, her skal man kende sine folk, som træder til. Entreprenøren Søren og Smeden Carsten startede lørdag morgen i 7 graders frost frigravning af brudsted, som viste sig at være et T stykke som var slidt op. Smeden fik fremskaffet stumper, og fik det samlet, således at pumperne kunne startes kl 1100. Men det tager nogen tid at få fyldt noget vand i tanken, og først kl 1400 kunne vi sætte tryk på ledningerne
Vandværket udsendte en SMS fredag aften midnat, som blev modtaget af 192 forbrugere, men 96 forbrugere fik ikke denne SMS, enten fordi vandværket ikke har det rigtige nummer, eller man ikke har mobiltelefon. Opfordring til dem der ikke fik SMS, om at meddele vandværket det rigtige nummer, hvis man ønsker at modtage ALARMER, eller andre meddelelser.
Men stor ros og tak til vores håndværkere, men også forbrugerne, viste stor tålmodighed, jeg fik som sædvanlig telefonstorm, men ingen skældte ud, men stillede sig tilfreds med situationen.
Vandværk skal orientere om fjernaflæsning af målere, og sker hermed, at aflæsning finder sted mellem jul og nytår

 

 

Forbrugere af vand fra Nyrup Vandværk ønskes en glædelig og et godt nytår
Fmd Bent

 

Nyrup Vandværk ønsker all forbrugere, et glædeligt jul og et godt nytår. Alle der har registreret et mobilnummer har modtager en SMS om måleraflæsning Har du ikke modtaget en SMS er det fordi vandværket ikke har dit nummer eller det er forkert I så tilfælde kan man melde dette til vandværket, ved anvendelse af  "selvbetjening, flytte meddelelse eller ved mail til bent@mail123.DK. Hvis man erfarer at der er udsendt aflæsningskort fra Sorø forsyning, er det korrekt, men det er vandværker i Sorø forsyningsområde undtagen herfra er Nyrup Vandværk, som efter aftale ikke modtager selv aflæsningskort.
Nyrup Vandværk ind formerer Forsyningen om aflæsningerne. Der udsendes medio jan 2016 årsopgørelse plus a conto for første halvår 2016. Vandværket håber at der møder flere til Generalforsamlingen i marts. Hvor vi igen byder på spisning sammen med Borgerforeningen Der skal bl.a findes nye bestyrelsesmedlemmer, ny formand. Eller sammenlægning med Stenlille Vandværk???????
Web Bent

 ==========================================================================================         
Ny Hjemmeside
Så småt er den nye hjemmeside på plads, med et nyt format.
med den sædvanlige web adresse  www.nyrupvand.dk
Hvad er sket i sommerens forløb, jamen det har kørt uden store problemer, der har været brud hos en forbruger som dog er rettet, så vandværket kører med sædvanlig udpumpning. Der er tilgået 1 ny forbruger i perioden,  Vi har stadig ikke fået etableret sidste etape af vandledning under Merløsevej til ventilbrønd, og fået etableret ringforbindelse. Måleraflæsning har fundet sted pr 31 okt 2015, men kun til interesse for Sorø Forsyning. Den rigtige aflæsning finder sted mellem jul og Nytår til brug for afregning. Bemærk her at taksterne er sat ned med virkning fra 1 januar 2015. Der skulle ikke komme aflæsningskort fra Sorø Forsyning til forbrugere under Nyrup Vandværk. Der vil nok komme aflæsningskort til forbrugere under Holbæk Forsyning (aftale er ikke helt på plads her) Skulle der være forbrugere, der har bemærkninger kommentarer til Vandværket, ris eller ros da send dette som PDF fil til formanden, så opretter vi en mappe med forbruger kommentarer!!! Man kan eller skal melde om flytning, med måleraflæsning osv, under flyttemeddelelser
Bestyrelsen ønsker all en glædelig Jul og et godt Nytår

 

Mandag 23 marts 2015 kl 1745
Nyrup Vandværk og Nyrup Borgerforening afholdte deres respektive generalforsamlinger med fællesspisning som indledning. Borgerforeningen indledte med deres generalforsamling kl 18 45 Gert Lidsmoes blev valgt til dirigent Med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab ingen ændringer i valg til bestyrelse, En kort debat om Bankospillene skal det fortsætte. Og det skal det fortsat En miljødag lørdag 18 april indsamling af affald. Start hos Zenia
Vandværket indledte med en ekstraordinær generalforsamling, med kun et pkt. på dagsorden. Overgang til IT kommunikation Gert fortsatte som dirigent her. Formanden orienterede om punktet. Det var på dagsorden på den ordinære gf i 2014, men samlede ikke nok stemmer derfor en ekstraordinær gf... Men det handler om en vedtægtsændring som pt foreskriver at vandværket SKAL indkalde til GF eller andre møder via brev eller i dagspresse lokal aviser. Dette vil Vandværket gerne fritages for således at kommunikation foregår elektronisk Hjemmeside SMS el.lign. Det gav en del debat, men vandværket stiller sig til rådighed med vejledning,  og man agter at udsende pr post et vandværksblad, hvor der vil være anvisning herpå. afstemningen var da også enstemmig på denne vedtægts ændring
Pause Kaffe og kage på bordet.
Den ordinære general forsamling (gf) Her var ca. 33 var tilstede med 25 stemmeberettiget formanden bød velkommen og udpegede igen Get Lidsmoes som dirigent GF er indkaldt både via hjemmeside og SMS samt i Sorø Avis i uge 10
Dagsorden ifølge vedtægter
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år
3. Det reviderede Regnskab forelægges
4. Forslag til takstblad forelægge
5. Valg af medlemmer til bestyrelse og 1 stk supplean
6. Valg af revisorer og suppleanter internt
7. Behandling af indkomne orslag
8. Eventuelt
Pkt 3 Regnskabet, som kan ses på hjemmesiden i sin fulde længde) viser et overskud på kr. 63.277,00, og det skal ses som et resultat af kun 5 måneders drift, pga. at omlægning af regnskabsår. Og slutter med egenkapital på kr. 3.123.714 Ikke noget dårligt selskab at overtage ??????
Pkt 4 Forslag til takstblad forelægges
På grund af den gode økonomi, og ikke de store anlægsarbejde, foreslås det at nedsætte den fast afgift fra kr. 575,00 til kr. 475,00 og forbrugspris fra kr. 4,75 pr m3 til 3,75 pr m3. Taksterne blev enstemmigt vedtaget gældende fra 1 jan 2015.
Pkt 5 Valg til bestyrelse På valg er Lone Nielsen og Villy Hansen og Rasmus Jørgensen all blev genvalgt Som suppleant er Dorthe Petersen på valg også her genvalg Pkt 6. Valg af revisorer På Valg er Jørgen Mortensen blev genvalgt, Som suppleant er Verner Nielsen På valg her genvalg. Pkt 7 Behandling af indkomne forslag Ingen forslag
Pkt 8 Eventuelt Samtalen kom i gang, forskellige ting blev vendt, skal vi gentage Sct. Hansfest åben hus eller andre events. Er der virkelig ikke nogen modige m/k der tør tage opgaven op som driftsleder/formand. Som det ses er det en god forretning at overtage.
Generalforsamling slut kl 2030 i god ro og orden