Generalforsamling Nyrup Vandværk
Torsdag 30 Marts kl 1900
Pyramidesal ved Baptistkirke
indkørsel Nyrupvej 15
Dagsorden iflg vedtægter


1 Valg af dirigent                                                                       
       2 Bestyrelsens beretning                                                                 
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse           
4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkommende forslag                                     
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse                   
7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                
8 Eventuelt                                                                              
 

Så er Vandværket klar med en generalforsamling, såldes at du som forbruger kan få en orientering, om vandværkets drift, økonomi , fremtid m.v.

Underskrevne regnskab samt budget, vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Her har du mulighed for at gøre en forskel, at stille op til valg.

Husk at forslag skal bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling.

Sorø kommunes vandforsyningsplan 2021 er godkendt læs den  Vandforsyningsplan2021.pdf   

Vandværket er vært ved efterfølgende traktement.   

Bestyrelsen

                

 

 

Breaking News  Okt 2022

 

Der har de sidste måneder været påtale fra forbrugere, om grumset uklart vand i hanerne.

Dette er noget vandværker tager ad notam, men da det i første omgang var meget lokalt, afventer vandværket, at måske breder sig i området.

Det gjorde det således 4 okt, da forbrugere i anden del af byen også klagede over urent vand.

Vandværket iværksatte således en ledningsskylning i byen, via brandhane på Banevej, blev der spulet med 30 m3 vand,

og der blev udskyllet megen ledningsslam ud, indtil det igen blev rent.
 

Vandværket er nu i stand til at kontrollere forbrug, hos den enkelte forbruger, via fjernaflæsning

i flere tilfælde er forbrugere alarmeret om eksternt/lækage forbrug, man kan dog selv kontrollere lækage, ved at lukke alle aftapningssteder,

og kontrollere på måleren på de små tal, den skulle gerne vise 0000 forbrug.
Det var således nyheder her og nu,

WEB Bent

 

Breaking News JUN 2022

Undskyld den sene opdatering af hjemmeside. Der har jo været Generalforsamling, og den nye bestyrelse har konstitueret sig.  En ny formand er tiltrådt, se bestyrelseoversigt,
Jamen hvordan gik det. Generalforsamlingen, var som sædvanlig, rent fremmødemæssigt ikke nogen succes, kun 13 forbrugere, heraf 12 stemmeberretiget.
Men ellers fremlagde vandværket, sin beretning regnskab m.v. se referat fra generalforsamling
Der var debat om det installerede kalkknusningsanlæg, der var omdelt spørgeskema herom, men svært at sige om det har virkning.

Formanden (undertegnede)  gennem 30 år genopstillede ikke, men er jo til rådighed for den nye bestyrelse.
 men som forbruger kan der forventes ændringer i driften, vær tålmodig med den nye bestyrelse.

Under Vandværket kan ses referat fra generalforsamling samt beretning for året 2021, samt takster regnskab m.v.
Flagstangen (antennen) på vandværket, virker fint, den kan aflæse ca 200 målere, og der vil arbejdes på at få de sidste med,
og man herefter vil kunne aflæse alle målere her.

I TV køres der frem med forurening med PFAS PFOS i vandet, mange boringer er ramt heraf, og må lukke eller foretage behandling af vandet.
Men på Nyrup Vandværk er der ikke konstateret disse stoffer, se vores analyser på Informationssiderne.
Det var således nyheder her og nu,

WEB Bent


 

 


 

                

 

Generalforsamling Nyrup Vandværk
Torsdag 07 apr 2022 kl 1900

Pyramidesal ved Baptistkirke
indkørsel Nyrupvej 15
Dagsorden iflg vedtægter.

 

1 Valg af dirigent                                                                       
       2 Bestyrelsens beretning                                                                 
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse           
4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkommende forslag                                     
 6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse                   
7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                

8 Eventuelt   

 

    Så er Vandværket klar med en generalforsamling, såldes at du som forbruger kan få en orientering, om vandværkets drift, økonomi , fremtid m.v.

Underskrevne regnskab samt budget, vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Her har du mulighed for at gøre en forskel, at stille op til valg.

Husk at forslag skal bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamling.

Sorø kommunes vandforsyningsplan 2021 er godkendt læs den  Vandforsyningsplan2021.pdf   

Vandværket er vært ved efterfølgende traktement.   

Bestyrelsen

                

 

                          

 

Breaking News Dec 2021

 

1 Der er monteret et kalkknusningsanlæg på vandværk. Det blev monteret 19 Nov

   og har således været igang i 14 dage. Oplysning om anlæg  Amtech servicemeddelelse.pdf

   hold øje med  forbedringer, om kalk  i vandet. Der vil efter prøveperiode blive udsendt   

   spørgeskema herom 

                                                                       
2 Smeden er næsten færdig med udskiftning af målere, det er kun her i byen der mangler.

   Hjælp Smeden med at kunne komme til måleren, og aftale med smeden om tid m.v.

   Skulle gerne være færdig inden Jul.

                                                                 
3 Hvis man kigger op mod vandværket, vil man kunne se en høj flagstang, som blev rejst i       

   begyndelsen af Nov. Flagstangen indeholder antenne, som kan aflæse målere,
det vides ikke endnu     ikke hvor mange målere den kan nå.   

          
4 I forbindelse med flagstang, var det nødvendigt at fjerne blommetræet,
samtidig blev spireabusken beskåret helt ned.
Og terrænet henligger til foråret, for en afpudsning.

 

5 Efter en sommer og efterår med stort forbrug, er forbruget nu nede på normalen
ja endog meget  langt nede.

 

6 Det var lige hvad kunne  komme på, 

 

 Alle Forbrugere ønskes en glædelig JUL og et godt NYTÅR

 

Bestyrelsen

                                    

 

Generalforsamling Nyrup Vandværk
Torsdag 26 aug kl 1900
Pyramidesal ved Baptistkirke
indkørsel Nyrupvej 15
Dagsorden iflg vedtægter


1 Valg af dirigent                                                                       
       2 Bestyrelsens beretning                                                                 
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse           
4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkommende forslag                                     
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelse                   
7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                
8 Eventuelt                                                                              

Nu skal det være, også for at overholde vedtægter, skal der afholdes generalforsamling i indeværende år.
Men vi skal stadig overholde de givne anvisninger vedr. Covid19.
Der skal ikke fremvises CORONAPAS ved indgang.

Men mød op, og deltag i dit vandværks ve og vel. Vi er under pres fra Myndigheder, så vi skal vise vores interresse, for vores vand.
Husk at forslag skal indleveres til bestyrelsen, 14 dage før generalforsamling.
Sorø Kommune har lagt en plan for Vandforsyningen i kommunen i årene 2021-2035
til offentlig høring  /Vandforsyningsplan.pdf  spændende læsning

Alt efter Coronasituationen, vil Vandværket være vært for et traktement
Beretning og regnskab kan ses på hjemmesiden www.nyrupvand.dk
Så bestyrelsen imødeser mange spørgsmål herom.

 

mvh Bestyrelsen
                         


Nyrup Vandværk JUN 2021

ALARM ALARM  !!!!!

 

   De sidste dages varme har påført vandværket betydelig overarbejde. Forstås at det kniber at følge med, vi har været tæt på afbrydelse af vandforsyning.

De næste dages hedebølge, kan få nogen til at tro, at der skal vandes græsplæne planter m.v. Det er ikke tilfældet, Vandet vil fordampe i heden uden virkning på planter. De skal nok komme igen når der falder regn.

Men her og nu 

S T O P    H A V E V A N D I N G  !!!!!

 

Hvis det ikke efterfølges, må forbrugerne forudse en afbrydelse af vandforsyning, så vi kan få fyldt rentvandstanken.

Vandværket på 21771360 for oplysning.

 

WEB Bent 

Nyrup Vandværk Maj 2021

MÅLERSKIFT

 

    Loven påbyder Vandværket, at målere skiftes hvert 8 år, og vores målere har nu 10 år på bagen. Og er dog stadig funktionsdygtige.

Men lov skal overholdes. Derfor har bestyrelsen besluttet at skifte alle målere nu.

Til en nyere, og bedre måler, som kan fjernbetjenes, og herved holde øje med forbrug, vandspild og lækager.

Målere er nu fremstillet og modtaget, klar til installation. Dette vil ske fra Nu  og henover sommeren.

Det er BFrør v/Carsten som står for installation. Det vil foregå således at Carsten vil påbegynde installation vilkårligt,

og hvis der ikke træffes nogen hjemme, vil der være en flyer i din postkasse hvor du kan aftale med Carsten, hvornår du er hjemme.

Det vil ikke være muligt på forhånd at bestille tid.

Målere i målerbrønde, skiftes umiddelbart,selvom der ikke er nogen hjemme.

Vandværket skal gøre opmærksom på regulativet, som siger at forbrugeren skal sørge for at vandmåleren er tilgængelig,

målerbrønde frigraves, og der fjernes ting som dækker måleren.

Hvis man ikke ved hvor måleren er, eller har spørgsmål til målerskift, kan man kontakte Vandværket på 21771360 for oplysning.

 

WEB Bent

 

 

 

Nyrup Vandværk DEC 2020

aflæsning  afregning

 

    Så er et tid igen, at få målerne aflæst. Vandværket skal informere forbrugere om dette og det sker herved:

Tirsdag 29 og Onsdag 30 dec 2020. i tidsrummet  kl 1100-1500

Det sker i en gråmetallic Suzuki med antenne på taget, som ruller langsomt forbi din ejendom. Man er velkommen til at kontakte aflæsning med kommentarer eller spørgsmål.

Forbruget har været utroligt varieret, alt efter pandemi situationen udviklede sig. Det kunne mærkes at folk blev sent hjem, så forbruget steg, ikke mindst i foråret da der blev plantet og sået, da var vandværet tæt på lukning af vandforsyning. Men forbruget blev efterhånden mere normalt, men stadig med et højt forbrug 

Vandværket ønsker alle forbrugere med familier 

 glædelig Jul og Godt Nytår

WEB Bent

 

 

 

 

Vandværket gennemførte Generalforsamling

Torsdag 17sep kl 1900
Pyramidesal ved Baptistkirke

 

Med et utroligt lavt deltagerantal 14deltagere, med 12 stemmeberrettiget forbrugere,

gennemførtes generalforsamling, med de restriktioner som gælder.

Som undskyldning for det lave deltagerantal  kan Coved 19 få noget af skylden.

Et meget nøjsomt traktement kunne være årsag. Eller skal bestyrelsen tage til indtægt,

at alt går som smurt, så der er ikke grund til at møde.

Jeg kan personligt godt lide den sidste, men savner den livlige debat, om vores vand.
En debat om kalk i vandet var der dog. Forskellige løsninger blev forelagt,for og imod.

Der er dog ikke en klar løsning på problemet. Nogen synes der er meget kalk i vandet,

andre har ikke mærket til problemet. Men den nyvalgte bestyrelse holder øje med problemet.
Villy Hansen har måtte melde sig ud af bestyrelse, en tak til Villy for arbejdet i bestyrelsen.

Lars Brårup er valgt ind i bestyrelsen.
Referat af generalforsamling ses her på hjemmesiden. ref
NB pt udpumpes der utroligt meget vand ud, om det er noget der anvendes eller der er brud,

vides ikke pt, så hjælp vandværket med at holde øje med oversvømmelser,

og meld til 21771360. 

Det var ordene for denne gang
fmd Bent

                                    

 

 

 

Generalforsamling
Nyrup Vandværk
Torsdag 17sep kl 1900
Pyramidesal ved Baptistkirke
indkørsel Nyrupvej 15
Dagsorden iflg vedtægter


1 Valg af dirigent                                                                       
       2 Bestyrelsens beretning                                                                 
3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse           
4 Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5 Behandling af indkommende forslag                                     
6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrlse                   
7 Valg af revisorer og revisorsuppleanter                                
8 Eventuelt                                                                              

Nu skal det være, også for at overholde vedtægter, skal der afholdes generalforsamling i
indeværende år.
Men vi skal stadig overholde de givne anvisninger vedr. Covid19.
Der kan være 50 personer i Pyramidesalen, og vi plejer at være omkring 15-20 personer

Skulle der komme flere, kan vi åbne til lille sal, så kan vi være 75 personer ialt.

Men mød op, og deltag i dit vandværks ve og vel. Vi er under pres fra Myndigheder, så vi skal vise vores interresse, for vores vand.

Vi ser os nødsaget til at nøjes med et lille traktement øl vand eller kaffe.
Beretning og regnskab har kunnet ses på hjemmesiden www.nyrupvand.dk
Så bestyrelsen imødeser mange spørgsmål herom.

 

mvh Bestyrelsen
                                    
 

 

Corona Virus
Hvordan ser det ud i Nyrup og Vandværk.

Vi er jo alle blevet bombarderet, om oplysninger om denne Virus
Så vi er alle orienteret om denne nye pandomi. En helt ny livsform, vi skal forholde os til, og indrette os efter.

Hvordan går det med Vandværket, jamen det kører uanfægtigt videre, dog med et forandret forbrugsbillede, vandforbruget er steget,
efter at mange er hjemme, hele familien, men vandværket er leveringsdygtig af, stadig rent vand.

Nyrup Vandværk havde planlagt generalforsamling 26 marts, som vi aflyste, hvornår det kan gennemføres er stadig uvist. Måske vente til 2021,
med 2 generalforsamlinger. Vandværket agter dog at fremlægge dels Beretningen, og Regnskab, samt hvem er på valg til bestyrelse, herpå hjemmesiden
En egentlig generalforsamling på elektroniske midler, kræver at dette er en mulighed ifølge Vedtægterne. Hvis vandværket har meget store investeringer i 2020, er det en mulighed, men det kræver at der skal oprettes fuldmagter til forbrugere, det syntes at være uoverkommeligt, og der er ikke særlige store investeringer i 2020. I de følgende år kan der forudses store investeringer. Dels forsynings/nødledninger mellem dels Stenlille Vandværk, og Døjringe Vandværk. Dels forudses skiftning af målere, de har nu kørt i 10 år.

Til slut skal jeg opfordre til at studere de fremlagte dokumenter, og gerne skrive kommentarer til formand/bestyrelse,
opfordre til at stille op til bestyrelse, vi skulle jo nødig smide det fra os, på grund af manglende bestyrelse.

Det var ordene denne gang, 

BC

 

 

 

 

 

 

 
Aflysning Aflysning Aflysning
Generalforsamlingerne aflyses på grund af den omkringsiggribende 

Corona Virus

 

Nyrup Vandværk  Marts 2020

 

   Jamen så er 2020 igang  målere aflæst med et forbrug på 69070 m3 udpumpet, men kun 61103 m3 aflæst et tab på7967 m3.

Det skyldes problemer med målere, som bliver løst med større målere.

Opgørelser udsendt og for det meste betalt !!!

Regnskab er sat på hjemmeside.

 

 

Generalforsamling.

Torsdag 26 Marts 2020 kl 1900 i

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Afholdes sammen med den nystiftede forening Nyrups Venner

Nyrups Venner kl 1900 -1930

Vandværk         kl 1930-2100

Alt efter foreningernes vedtægter

Foreningerne er vært ved smørrebrød kaffe Øl og Vand

Foreningerne opfordrer kraftig Borgere og Brugere til at møde frem, og deltage i debatten, og

overveje at, melde sig som bestyrelsesmedlem/hjælper m.v.

Forslag skal meddeles foreningerne 14 dage forud

Vel mødt   WEB Bent

 

 

 

Nyrup Vandværk DEC 2019

aflæsning  afregning

 

    Efter regulativ skal Vandværket orientere om aflæsning af målere, og det vil i år finde sted

fredag 27 og lørdag 28 dec 2019 i tidsrummet  kl 1100-1500

Det sker i en gråmetallic Suzuki med antenne på taget, som ruller langsomt forbi din ejendom. Man er velkommen til at kontakte aflæsning med kommentarer eller spørgsmål.

Efter den våde sommer og efterår, vil forbruget være noget mindre end 2018

Vandværket ønsker alle forbrugere med familier 

 glædelig Jul og Godt Nytår

WEB Bent

 

 

 

 

 

 

Nyrup Vandværk

 

 

2019

Hjemmesiden har været ud af drift, men skulle nu være klar igen.

Men bær over med WEB master da den er helt forandret, alt er på engelsk, og utroligt svær at redigere.

WEB  Bent

 

 

 

 

 

 

Nyrup Vandværk

Status ved første halvår 2019

 

   Generalforsamling overstået, bestyrelse har konstitueret sig, opgaver fordelt.

   Der har været problemer med pesticider i drikkevandet ikke hos vores vandværk. Men det udløser jo ekstra ordinære prøvetag

ninger. Vi har netop fået foretaget alle prøvetagninger, og venter på resultat heraf.

Resultater kan læses på kommunens hjemmeside.

Resultat er netop her 26 juni indgået.

Der er ikke nogen pesticider i vores vand

Som noget nyt kan man se hele ledningsnettet på hjemmesiden, prøv at zoome ind på din ejendom og se ledningers placering. Hvis du ikke er enig da kontakt vandværket.

Vi er i gang med rengøring og vedligehold om vandværk, og håber vi kan holde et åbent vandværk.

Nærmere herom senere.

Der er igen omkring 5juni en voldsom stigning i forbrug, og denne stigning er fortsat, hvis man ser vandpletter i terrænet, lad os det vide, en stigning i forbrug hos en enkelt forbruger er konstateret.

Det var ordene her ved Sct Hans

Bestyrelsen

 

 

 

Generalforsamling/årsmøde


Igen i år holder vi generalf/årsmøde sammen med

Nyrup Borgerforening i

Pyramidesalen ved Nyrup Baptistkirke

indkørsel Nyrupvej 15

Torsdag 04 april kl 1730

Program


1730-1830      Fællesspisning på foreningernes regning, men vi                           vil gerne have tilmeldinger om deltagelse i                                     spisning helst inden 31 marts

                       til Zenia 24603130  eller Bent 21771360


1830-1930      Borgerforeningens årlige generalforsamling med                           en dagsorden efter

                       foreningens vedtægter. Som kan ses på 

                       knappen Vedtægter.

                       Der opfordres til at stille op til valg, eller  komme                           med forslag til foreningens virke.

                       Du skal være medlem for at stemme ved                                       generalforsamling.

                       Det er muligt at afslutte her for dem der ikke gider                         hører eller modtager vand fra Nyrup Vandværk


1930-2100     Vandværkets årlige Generalforsamling, med                                   dagsorden efter vedtægter. 

                       Dagsorden og regnskab kan læses her på                                     hjemmesiden

                      1. Valg af dirigent
                      2. Bestyrelsens beretning
                      3. Det reviderede regnskab forelægges til                                          godkendelse
                      4. Budget for det/de kommende år forelægges til                                godkendelse
                      5. Behandling af indkomne forslag
                      6. Valg af medlemmer og suppleanter til                                              bestyrelsen
                      7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
                      8. Eventuelt 


Vi håber at Nyrups borgere her vil benytte lejligheden, til at gøre deres mening og ideer til kende, og stille sig til rådighed, og deltage foreningernes virke

det gælder således både Borgerforening og Vandværk

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 Sikken Sommer

  Og det ser ud til at fortsætte, og der skal bruges noget vand. Men indtil videre er der ikke problemer med forsyningen. Der var i starten af hedebølgen i maj juni, hvor begge boringer måtte igang for at følge med. Der blev udpumpet  100 m3 mere i døgnet end normalt.

    Der er udpumpet 4324 m3 mere i første halvår 2018 i forhold til 2017  

    Efterhånden har man indset at det ikke nytter at vande, og at det koster at hælde vand ud til ingen nytte. Så vi pt er på et normalt forbrug.

    Det har således ikke været nødvendigt med vandingsforbud, men spar alligevel på vandet, det er jo en værdifuld ressurse.

 

    Vandværket agter at holde åbent hus, når DanWatec, engang er færdige med at installere systemet, det kører pt, og virker OK.

ser skal monteres trykcensorer i boringerne, så man kan følge med boringskapaciteten.

 

    Vandværket er igang med at udfærdige en Persondatapolitik, som EU har forlangt at all virksomheder skal have.

når bestyrelsen har gennemgået og godkendt den vil den blive lagt på hjemmesiden.

 

    Nok for denne gang, videre i varmen!

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyrup Borgerforening og

 Nyrup Vandværk

Afholdt fælles Generalforsamlinger

           Torsdag   22 marts 2018 kl 1830

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke
Nyrup Vandværks ordinære

Generalforsamling kl 2000 Dagsorden ifølge vedtægter.

 

Formanden bød velkommen til de fremmødte, lidt flere en sidste år en lille snes mennesker og beklagede at der ikke møder flere, trods stormøde i Borgerforeningen. 
Dagsorden

 

pkt 1

 

Niels Pedersen blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalf var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden til beretning.

pkt 2  Beretning  som kan ses andet sted på hjemmesiden.
 

pkt 3

Regnskab blev forelagt med en underdækning på kr 85.068,00 mod en underdækning sidste år på 8.000,00

Slutter med en overdækning på i alt  kr 3.137.693,00

Egenkapitalen er 0 kr, det hedder nu overdækning !!!

 

pkt 4

Budget for 2018, samt takstblad for 2019 udfærdiges senere
Uændret takst i 2018

Anlægsbudget angiver investeringer frem til 2022

 

pkt 5

Forslag til godkendelse ingen forslag

pkt 6

På valg til bestyrelse er

JørgenT Hansen                                   genvalgt

Bent Christensen           genvalgt 

Som suppleant på valg

Thomas Blom                                        Valgt Lars Brårup

 

Som revisor på valg

Sv Å Jørgensen               genvalgt

 

Revisorsupp  på valg

 

Verner Nielsen                genvalgt

 

pkt 7

Eventuelt

 

Generalforsamling slut 2030

Smørrebrød og øl og kaffe på bordet snakken gik

En god aften til dem der mødte!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyrup Borgerforening og

 Nyrup Vandværk

Afholdt fælles Generalforsamlinger

           Torsdag   23 marts 2017 kl 1930

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

 

Nyrup Vandværks ordinære

Generalforsamling kl 1930 Dagsorden ifølge vedtægter.

Foreningerne er vært ved traktement

 

 

 

Formanden bød velkommen og beklagede at der mødte ”KUN” 14 hertil ????
hvad sker er der ingen interesse for byen og eller vandforsyning


pkt 1

 

Sv Åge Jørgensen blev valgt til dirigent, som konstaterede at generalf var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden til beretning.

pkt 2  Beretning  som kan ses andet på hjemmesiden.
 

pkt 3

Regnskab blev forelagt med en underdækning på kr 7904,00 mod en overdækning sidste år 107.000,00

Slutter med en overdækning på i alt  kr 3.222.731,00

Egenkapitalen er 0 kr, det hedder nu overdækning !!!

 

pkt 4

Fremlæggelse Af budget for 2017, samt takstblad Uændret takst i 2017

Anlægsbudget angiver investeringer frem til 2022

 

pkt 5

Forslag til godkendelse ingen forslag

pkt 6

På valg til bestyrelse er

Lone Nielsen                  genvalgt

Rasmus Jørgensen       ønsker ikke genvalg

Villy Hansen                  genvalgt

Peter J Henriksen         valgt

Som suppleant på valg

Dorthe Petersen          genvalgt

 

Som revisor på valg

Jørgen Mortensen        ikke tilstede

Rasmus Jørgensen      blev valgt

 

Revisorsupp  på valg

 

Verner Nielsen              genvalgt

 

pkt 7

Eventuelt

 

Generalforsamling slut 2030

Smørrebrød og øl og kaffe på bordet snakken gik

En god aften til dem der mødte!!!

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsstop/ledningsbrud
11-12 nov 2016

 

 

 

Det som ikke må ske, skete bare fredag aften, midt i Vild med Dans, ALARM fra vandværket ikke mere vand i hanerne,
og rent vandtanken var tom, og der kom ikke vand ind fra boringer, men Peter Elektriker kunne konstatere at boringerne kørte,
så vi måtte derud, og her kunne konstatere, at vandet stod op af jorden.

Wûrst Case Scenario.

Hvad gør man, her skal man kende sine folk, som træder til. Entreprenøren Søren og Smeden Carsten startede
lørdag morgen i 7 graders frost frigravning af brudsted, som viste sig at være et T stykke som var slidt op.
Smeden fik fremskaffet stumper, og fik det samlet, således at pumperne kunne startes kl 1100.
Men det tager nogen tid at få fyldt noget vand i tanken, og først kl 1400 kunne vi sætte tryk på ledningerne

Vandværket udsendte en SMS fredag aften midnat, som blev modtaget af 192 forbrugere, men 96 forbrugere
fik ikke denne SMS, enten fordi vandværket ikke har det rigtige nummer, eller man ikke har mobiltelefon.
Opfordring til dem der ikke fik SMS, om at meddele vandværket det rigtige nummer, hvis man ønsker at
modtage ALARMER, eller andre meddelelser.

Men stor ros og tak til vores håndværkere, men også forbrugerne, viste stor tålmodighed, jeg fik som sædvanlig
telefonstorm, men ingen skældte ud, men stillede sig tilfreds med situationen.

Vandværk skal orientere om fjernaflæsning af målere, og sker hermed, at aflæsning finder sted mellem jul og nytår

Forbrugere af vand fra Nyrup Vandværk ønskes en glædelig og et godt nytår

Fmd Bent

 

 

=====================================================

Nyrup Borgerforening og

Nyrup Vandværk

Afholdt fælles Generalforsamlinger
Mandag 7 Marts 2016 kl 1900

Pyramidesalen Nyrup Baptistkirke indkørsel Nyrupvej 15

Borgerforeningens generalforsamling kl 1900

Nyrup Vandværks ordinære 
  generalforsamling kl 1930 Dagsorden efter vedtægter

Der mødte KUN 14 personer til begge møder, dette er en falliterklæring af Nyrups borgere
en meget lille interesse for byen og drikkevandet, der var således kun 7 stemmeberettiget  til vandværket

og som sådan, var der genvalg over hele linen. Formanden Bent forsøgte at blive afløst, men måtte konstatere, at dette ikke var muligt.
Der blev dog stillet forslag, om at give bestyrelsen bemyndigelse til i perioden at tage kontakt til Stenlille Vandværk om  eventuelt samarbejde/sammenlægning .

PT er Stenlille og Nyrup Vandværk i gang med plan om nødforbindelse mellem værkerne, som gennemføres snarest.
Som følge af det gode regnskab, og de nye regnskabsregler, ser vi os nødsaget til, igen at nedsætte m3 pris med 1 kr til 2,75 kr/m3,
 men fastholder  fastprisen på kr. 375 pr/år
Foreningerne var vært ved et mindre traktement, pga. af det lille antal fremmødte, var der et ekstra stykke smørrebrød eller 2 til de fremmødte
Borgerforeningen gav Øl Vand og Kaffe hertil.

Beretning og regnskab er indsat på hjemmesiden, samt vandanalyser (nyhed)

Web Bent

 

 

====================================================================================================

Nyrup Vandværk ønsker all forbrugere, et glædeligt jul og et godt nytår.
Alle der har registreret et mobilnummer har modtager en SMS om måleraflæsning
Har du ikke modtaget en SMS er det fordi vandværket ikke har dit nummer eller det er forkert
I så tilfælde kan man melde dette til vandværket, ved anvendelse af  "selvbetjening, flytte meddelelse
eller ved mail til bent@mail123.DK.
Hvis man erfarer at der er udsendt aflæsningskort fra Sorø forsyning, er det korrekt, men det er vandværker i

Sorø forsyningsområde undtagen herfra er Nyrup Vandværk, som efter aftale ikke modtager selv aflæsningskort.

Nyrup Vandværk ind formerer Forsyningen om aflæsningerne.
Der udsendes medio jan 2016 årsopgørelse plus a conto for første halvår 2016.
Vandværket håber at der møder flere til Generalforsamlingen i marts. Hvor vi igen byder på spisning

sammen med Borgerforeningen
Der skal bl.a findes nye bestyrelsesmedlemmer, ny formand. Eller sammenlægning med Stenlille Vandværk???????

Web Bent

 

 ==========================================================================================          

Ny Hjemmeside

Så småt er den nye hjemmeside på plads, med et nyt format.

med den sædvanlige web adresse  www.nyrupvand.dk

Hvad er sket i sommerens forløb, jamen det har kørt uden store problemer,
der har været brud hos en forbruger som dog er rettet, så vandværket kører
med sædvanlig udpumpning.
Der er tilgået 1 ny forbruger i perioden, 
Vi har stadig ikke fået etableret sidste etape af vandledning under Merløsevej
til ventilbrønd, og fået etableret ringforbindelse.
Måleraflæsning har fundet sted pr 31 okt 2015, men kun til interesse for Sorø Forsyning.
Den rigtige aflæsning finder sted mellem jul og Nytår til brug for afregning.
Bemærk her at taksterne er sat ned med virkning fra 1 januar 2015.
Der skulle ikke komme aflæsningskort fra Sorø Forsyning til forbrugere under Nyrup Vandværk.
Der vil nok komme aflæsningskort til forbrugere under Holbæk Forsyning (aftale er ikke helt på plads her)
Skulle der være forbrugere, der har bemærkninger kommentarer til Vandværket, ris eller ros
da send dette som PDF fil til formanden, så opretter vi en mappe med forbruger kommentarer!!!
Man kan eller skal melde om flytning, med måleraflæsning osv, under flyttemeddelelser

Bestyrelsen ønsker all en glædelig Jul og et godt Nytår

 

 

========================================================================================

 

 

 

 

 

Mandag 23 marts 2015 kl 1745

Nyrup Vandværk og Nyrup Borgerforening afholdte deres respektive
generalforsamlinger med fællesspisning som indledning.
Borgerforeningen indledte med deres generalforsamling kl 18 45
Gert Lidsmoes blev valgt til dirigent
Med formandens beretning og fremlæggelse af regnskab ingen ændringer i
valg til bestyrelse,
En kort debat om Bankospillene skal det fortsætte. Og det skal det fortsat
En miljødag lørdag 18 april indsamling af affald. Start hos Zenia

Vandværket indledte med en ekstraordinær generalforsamling, med kun et
pkt. på dagsorden. Overgang til IT kommunikation
Gert fortsatte som dirigent her.
Formanden orienterede om punktet. Det var på dagsorden på den ordinære gf
i 2014, men samlede ikke nok stemmer derfor en ekstraordinær gf...
Men det handler om en vedtægtsændring som pt foreskriver at vandværket
SKAL indkalde til GF eller andre møder via brev eller i dagspresse lokal aviser.
Dette vil Vandværket gerne fritages for således at kommunikation foregår
elektronisk Hjemmeside SMS el.lign.
Det gav en del debat, men vandværket stiller sig til rådighed med vejledning, 
og man agter at udsende pr post et vandværksblad, hvor der vil være
anvisning herpå.
afstemningen var da også enstemmig på denne vedtægts ændring

Pause Kaffe og kage på bordet.

Den ordinære general forsamling (gf) Her var ca. 33 var tilstede med 25
stemmeberettiget
formanden bød velkommen og udpegede igen Get Lidsmoes som dirigent
GF er indkaldt både via hjemmeside og SMS samt i Sorø Avis i uge 10

Dagsorden ifølge vedtægter

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år

3. Det reviderede Regnskab forelægges

4. Forslag til takstblad forelægge

5. Valg af medlemmer til bestyrelse og 1 stk supplean

6. Valg af revisorer og suppleanter internt

7. Behandling af indkomne orslag

8. Eventuelt 

Pkt 3 Regnskabet, som kan ses på hjemmesiden i sin fulde længde) viser et
overskud på kr. 63.277,00, og det skal ses som et resultat af kun 5 måneders drift, pga. at
omlægning af regnskabsår. Og slutter med egenkapital på kr. 3.123.714
Ikke noget dårligt selskab at overtage ??????

Pkt 4 Forslag til takstblad forelægges

På grund af den gode økonomi, og ikke de store anlægsarbejde, foreslås det at
nedsætte den fast afgift fra kr. 575,00 til kr. 475,00 og forbrugspris fra kr.
4,75 pr m3 til 3,75 pr m3.
Taksterne blev enstemmigt vedtaget gældende fra 1 jan 2015.

Pkt 5 Valg til bestyrelse
På valg er Lone Nielsen og Villy Hansen og Rasmus Jørgensen all blev
genvalgt Som suppleant er Dorthe Petersen på valg også her genvalg
Pkt 6. Valg af revisorer
På Valg er Jørgen Mortensen blev genvalgt, Som suppleant er Verner Nielsen
På valg her genvalg.
Pkt 7 Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

Pkt 8 Eventuelt
Samtalen kom i gang, forskellige ting blev vendt, skal vi
gentage Sct. Hansfest åben hus eller andre events. Er der virkelig ikke nogen
modige m/k der tør tage opgaven op som driftsleder/formand. Som det ses er
det en god forretning at overtage.

Generalforsamling slut kl 2030 i god ro og orden